۱۳۹۳ پنج شنبه ۲۸ اسفند  - 2015 3 Thursday
آرشیو خبر آمار بازدید: 452 کد مطلب: 1731  

نقش سلامت در توسعه

۱۳۹۳ پنج شنبه ۲ بهمن ساعت 00:57


*حسین انواری نماینده ادوار مجلس
وقتی صحبت ازتوسعه درمیان است ذهن ها متوجه سرمایه گزاری درپروژه های کوچک وبزرگ می شود وکمتر کسی نقش سلامتی رادرتوسعه مدنظر قرار می دهد درصورتیکه سلامتی اصل مهم توسعه مبتنی بردانایی است تابدست نیاید توسعه نیز دربخش های گوناگون جامعه حاصل نمی شود چراکه سلامتی برای خانواده هادر دنیای امروز درآمد ی اثر گذار محسوب می شود ودرمقابل بیماری برای خانواده ها یک معضل پر هزینه می باشد، بااین نگاه یک جامعه بیمار شادابی وکارایی لازم راندارد وجامعه رادچار افسردگی می کند  ثروت وشادابی مردم یک کشور رابایددرسلامتی مردمان آن کشور دنبال کرد  چراکه سلامتی اصل برسرمایه وتوسعه است ودولت ها برای  داشتن کشوری آباد،پیشرفته،ثروتمند   وامید به زندگی بالا نیازمند ان هستند.

 وقتی سلامتی دریک جامعه نهادینه شود درآمدحاصل ازان درتوسعه سایر پروژه ها هزینه می گردد وآبادانی رونق پیدامی کند خانواده ها نیزباید دررتبه بندی نیازمندی ها تغذیه رادراولویت اول قرار دهند نه اینکه  از هرکجا کسرآوردند ازسفره خود کم کنند ودرمقابل خطر سلامتی ودرآمد رابه جان خرند بنا براین هم دولت براساس وظیفه ذاتی خود درتامین مواد غذایی ونیز مردم براساس مصرف به حدنیاز سلامتی رادرجامعه همگانی کنند  تاامید به زندگی وشادابی حاصل شود خوشبختانه وزارت بهداشت ودرمان دراین مسیر گام عملی بر داشته وبرنامه های امیدوار کننده ای دارد که بامساعدت مردم ومسیولین مو فقیت  بدست خواهد امد.نام :
پست الکترونیکی :
نظر شما :