۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۸ فروردين  - 2016 4 Wednesday
آرشیو خبر آمار بازدید: 1391 کد مطلب: 1816  

گفتگوی خواندنی شکوفه حیدری با دکتر هاشمی وزیر بهداشت و درمان

۱۳۹۴ يکشنبه ۹ فروردين ساعت 11:33

راه حل مشکلات کشور خدمت بدون منت و مبرا ازفساد است

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اگرچه بهمانند برخی دیگر از وزرای کابینه یازدهم، سابقه تجربه وزارتی در دولتهای قبلی رانداشته اما به گفته خودش، حسن روحانی شخصا وی را برای تصدی وزرات بهداشت انتخابکرده و رییس جمهور حتی شخصا برای وی استخاره گرفته تا نهایتا حسن هاشمی را مجابکرده تا این مسئولیت را بپذیرد.

اکنون که حدود یک سال و نیم از نشستن هاشمی بر کرسی صدارت وزارتبهداشت میگذرد، نقطه برجسته کارنامه وی اجرای طرح تحول سلامت است. کارنامه ای کهاقدامات برجسته دیگری را نیز از فعالیتها و تصمیمات هاشمی در خود ثبت کرده است کهوی در گفت و گوی مشروح خود با خانه ملت به آنها اشاره میکند.

سید حسن هاشمی درباره نحوه ورود خود به دولت یازدهم و در دست گرفتنسکان وزارت بهداشت، افزود: زمانی که آقای دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهور معرفیشدند کمیته هایی را برای تعیین مسئولان وزارتخانه‌های مختلف تشکیل دادند؛ از جملهآن‌ها کارگروه اجتماعی بود که حدود 20 الی 30 گزینه وزارت بهداشت را بررسی می‌کرد.

روحانی هم در جنگ فرمانده‌ام بود هم در دولت

در لیست بلندبالایی که کار گروه اجتماعی برای وزیر پیشنهادی به رییسجمهور ارایه داد اسمی از من برده نشده بود و هیچ صحبتی هم در مورد حضورم در کابینهصورت نگرفته بود اما با توجه به اینکه آقای دکتر روحانی از سال های دفاع مقدس مرامی‌شناختند و آن روزها فرمانده ما به حساب می‌آمدند از من خواسته شد در جلسه ای کهتقریبا دوساعتی به طول انجامید حضور یابم. نتیجه آن جلسه این شد که ایشان امروزفرمانده من در دولت هستند.

برای پذیرفتن مسئولیت در وزارت بهداشت از رئیس جمهور خواستم برایماستخاره کند

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یادآور شد: در جلسه ای که با جنابدکتر روحانی داشتم به ایشان گفتم که من برای چنین کاری مناسب نیستم. شما مرا ازدوران جنگ می شناسید؛ بعد از آن هم به دنبال تحصیل رفتم و در مجموع میانه‌ای باسیاست به این معنا که بخواهم پستی داشته باشم، ندارم.

هاشمی، با بیان اینکه در جلسه مذکور چند نفر را ـ از جمله آقای دکترملک‌زاده که امروز مسئولیت یکی از معاونت‌های وزارتخانه را بر عهده دارند ـ برایتصدی وزارت بهداشت به دکتر روحانی معرفی کردم، افزود: با این وجود، اصرارم برایحضور نیافتن در کابینه به جایی نرسید؛ راستش فکر کردم بهترین راه آن است که بگویممی‌خواهم استخاره کنم.

دکتر روحانی هم گفتند اگر تو واقعا می خواهی استخاره کنی، مخالفتیندارم، من از ایشان خواهش کردم خودشان استخاره را انجام دهند. دکتر روحانی گفتندبهتر است استخاره را شخص دیگری انجام دهد اما من اصرار کردم و در نهایت ایشان قبولکردند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد:  5 روز از آن جلسهگذشت و من خوشحال بودم که شاید استخاره بد آمده و ایشان نیز صرف نظر کرده اند. درعین حال در این فاصله نیز به مشهد رفته و به امام رضا (ع)متوسل شدم که این مسئولیترا از دوش من بردارد. البته به این نکته هم باید اشاره کنم که دلم می خواست در آنمقطع که احساس می کردم کشور در معرض تهدید است به دکتر روحانی کمک کنم. فکر میکردم شرایط همانند دوران دفاع مقدس است که باید به کمک همه کسانی که می خواهندکشور را نجات دهند بشتابیم؛ اما نه در کسوت وزارت. بالاخره پس از پنج روز ایشان بامن تماس گرفتند و گفتند که شما دیگر بهانه ای ندارید؛ استخاره خوب آمده است.

وی تاکید کرد: در نهایت با چند نفر از دوستان مشورت کردم؛ همسرم نیزتأکید داشت به دکتر روحانی کمک کنم؛ می‌گفت اگر در این شرایط کمکی از دستت برمی‌آیدنباید کوتاهی کنی و در نهایت چنین شد که می‌بینید.

اجرای موفقیت آمیز طرح تحول سلامت نیازمند 10 تا 15 سال زمان است

هاشمی درباره تصمیم خود مبنی بر عدم پذیرفتن مسئولیت حوزه سلامت دردولت آینده، گفت:‌ امروزه افراد بسیار ارزشمندی دروزارت بهداشت مشغول خدمت هستندکه هر کدام به راحتی می توانند این وزارتخانه را اداره کنند. ما همه یک تیم هستیمو مانند هر تیمی ممکن است گاهی سلیقه های مان در برخی موضوعات یکسان نباشد اما دربحث سلامت و خدمت به مردم دیدگاه مشترکی داریم. به همین دلیل معتقدم اگر این دولتدر دور بعد هم استمرار یابد حوزه سلامت با قدرت بیشتری اهداف خود را دنبال می کند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به این سوال که آیا 4 سالزمانی کافی برای اتمام برنامه ها است؟ گفت: برنامه ای که در حوزه سلامت آغاز شدهتنها برنامه یک مدیر نیست؛ برنامه حکومت است. توجه به سلامت مردم باید برنامه کلنظام باشد تا بتوان تحولات مناسبی را شکل داد. اجرای موفقیت آمیز طرح تحول سلامتهم نیازمند 10 تا 15 سال زمان است. باید 3 الی 4 دولت بر سر کار بیایند و بروند تااین طرح سامان یابد. طبیعی است در این شرایط باید کل نظام اراده اش بر آن باشد کهاین طرح به سرانجام برسد.

هاشمی با تاکید بر اینکه برای دستیابی به برخی اهداف حوزه سلامتریل گذاری لازم انجام شده است، افزود: این ریل‌گذاری از آن جهت است که در دوره هایبعد اقدامات و فعالیت‌های وزارت بهداشت آسان تر ادامه یابد. اکنون من با کسانی کارمی کنم که کارنامه درخشانی در این عرصه دارند و جزء مدیران لایق جمهوری اسلامی درحوزه سلامت به شمار می روند و وقتی به سابقه مدیریتی‌شان نگاه کنید متوجه فعالیتهای مثبت آنها خواهید شد؛ برخی از ایشان در دوره های گذشته وزیر بوده‌اند و سال‌هاجزء روسای دانشگاه های کشور به شمار می‌آمدند و مسئولیت های سنگینی را بر دوشداشتند. آینده چنین مجموعه ای جای دغدغه ندارد.

بحران جدی کمبود دارو در دولت گذشته

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره وضعیت حوزه سلامت، زمانی کهاین وزارتخانه را  تحویل گرفت، اظهار داشت: در آن زمان وزارتخانه 8 هزارمیلیارد تومان بدهی داشت اما سازمان مدیریت میزان بدهی وزارتخانه را 5 هزار و 500میلیارد تومان اعلام کرد و به ما گفتند بدهی ها را خودتان تأمین کنید.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه دارو بحرانی جدی در کشور حاکم بود،یادآور شد: بیماران به شدت با مسأله کمبود دارو مواجه بودند حتی آنها که درپرداخت مشکلی نداشتند. از سوی دیگر هزینه ها در بخش خصوصی سرسام آور، بی حساب وکتاب و غیر منصفانه بود.

هاشمی تاکید کرد: در آن روزها مردم هنگام مراجعه به بیمارستان هابرای دریافت ابتدایی ترین خدمات مانند تصویربرداری و آزمایش با مشکل مواجه بودند.در مورد تجهیزات هم از پروتزهای مورد نیاز تا نخ بخیه و حتی لباس بیمار را باید ازبیرون تهیه می کردند. به این ترتیب تنها در این بخش حدود 37 تا 38 درصد هزینه‌هااز جیب مردم تأمین می شد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه در گذشته مکمل برایزنان باردار در روستاها وجود نداشت، افزود:‌ همچنین با کمبود برخی از اقلام واکسناز جمله واکسن فلج اطفال مواجه بودیم. متاسفانه در بسیاری از مناطق روستایی همحضور پزشکان بسیار کمرنگ بود به گونه‌ای که 45 درصد مراکز بهداشتی ما در روستاهااز وجود پزشک محروم بودند.

وی تاکید کرد: برخی از بیمارستان ها به شدت فرسوده بودند و امکانات وتجهیزات پزشکی در نقاط محروم بسیار محدود بود. این مسائل باعث شد دولت تصمیم بگیرددر این حوزه فعالیت بیشتری داشته باشد. همچنین یکی از آرزوهای بزرگ مسئولان کشور،بیمه شدن همه ایرانیان بود که با وجود داشتن پشتوانه قانونی، بیش از 20 سال اینطرح بر زمین مانده و اجرا نشده بود لذا دولت یازدهم تصمیم گرفت آن را نیز عملیاتیکند.

هاشمی با بیان اینکه در دولت یازدهم اقدامات خوبی در حوزه سلامت صورتگرفته است، افزود:‌ از همه دوستانی که تلاش کردند این اقدامات به خوبی سامان یابد،از مقام معظم رهبری، رییس جمهور که پرچمدار اجرای طرح تحول سلامت بوده و هستند،اعضای هیأت دولت و نمایندگان مردم تشکر می‌کنم. اطلاع دارم مقام معظم رهبری تأکیدداشتند که به این حوزه توجه ویژه شود؛ امیدوارم که به این موضوع عنایت کافی صورتپذیرد.

طرح تحول نظام سلامت باعث اعتبار نظام می‌شود

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره اظهار نظر مخالفان طرح تحولسلامت مبنی بر زمین گیر شدن این طرح در سال‌های آتی، گفت:‌ پاسخ مخالفان را زمانمی دهد شاید آنها عالم به غیب باشند و چیزهایی ببینند که ما از آنها اطلاعینداریم. آن چه من به آن باور دارم این است که طرح تحول نظام سلامت باعث اعتبارنظام می‌شود.

به هر حال دولت در یک سال و نیم گذشته توجه زیادی به مناطق محرومداشته و پزشکان متخصص را به شهرهای دوردست فرستاده به گونه ای که بیش از 3 هزارمتخصص در چنین  مناطقی مشغول به کار شده اند.

هاشمی با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت یک ریال در تهران و کلان شهرهاسرمایه‌گذاری نکرده است، تصریح کرد: متأسفانه مخالفان تنها حرف می‌زنند و نه تنهاکمک نمی کنند که بعضاً تخریب هم می کنند. به نظرم بخشی از سخنان آنها شخصی است وامیدوارم خداوند عاقبت همه ما را ختم به خیر کند.

برنامه‌ریزی وزارت بهداشت برای کنترل مصرف دارو / کاهش وابستگی بهواکسن‌های وارداتی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره کاهش قیمت دارو و برنامهریزی وزارت بهداشت برای سال آینده نیز گفت: برنامه این وزارتخانه در زمینه دارو،کنترل مصرف است که این مهم از طریق دانشگاه‌ها پیگیری می شود. در عین حال از تولیدداخلی حمایت خواهیم کرد.

هاشمی افزود: تلاش برای عملیاتی کردن سیاست های کلی سلامت، ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری و اقتصاد مقاومتی از دیگر اهداف این وزارتخانه در سال آتی استو همچنین امیدواریم در حوزه واکسن خواسته رئیس جمهور را عملی کرده و شاهد کاهشوابستگی به خارج و ساخت واکسن های مورد نیاز در کشور باشیم.

مجلس با هیچ کس عقد اخوت نبسته است

وی درباره منتصب کردن خود به یک جناح خاص، تصریح کرد: نمایندگان مردمبه سبب مسئولیتی که بر عهده دارند با هیچ کس عقد اخوت نبسته اند. اگر پرسشی هم دراین زمینه وجود دارد باید از آنها که این موضوع را مطرح کرده اند، پرسیده شود.

هاشمی تاکید کرد: ما هم در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همهنمایندگان مجلس را به یک چشم می بینیم؛ همه آنها را دوستان خود می دانیم و بهایشان احترام می گذاریم. در دیدگاه ما نماینده درجه یک و دو و سه وجود ندارد چراکههمگی نماینده مردم هستند؛ از اکثریت مجلس هم سپاسگزارم که تا امروز همراه دولتبوده وحوزه سلامت را پشتیبانی کرده‌اند.

وی یادآور شد: قبل از انقلاب، در جریان انقلاب و همچنین بعد از آن،من هم مانند همه مردم دوستدار انقلاب بودم و در انجام هر کاری که از دستم بر آمدفروگذار نکردم. این سخن امام را هم باور داشته و دارم که هر کسی در هر کجا هست ولواینکه رفتگر باشد اگر وظیفه اش را به درستی انجام دهد به تکلیفش عمل کرده است. منهم زمانی احساس کردم باید به دنبال درس و تحقیق بروم؛ رفتم و اگر درست به مردمخدمت کرده باشم، اجرش کمتر از کسی که مسئولیت های سنگین در کشور داشته، نیست.

با هیچ طیف سیاسی حشر و نشر نداشتم

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یادآور شد: همان طور که گفتم من درهیچ مجموعه‌ای و با هیچ طیف سیاسی‌ای حشر و نشر نداشتم. در انتخابات اخیر هم رفتمو رأیم را به صندوق انداختم و به خانه برگشتم.

وی با تاکید بر اینکه این دولت نگاه حزبی نداشته و هیچ عقبه حزبیندارد، تاکید کرد: دولت یازدهم شعارش اعتدال و تدبیر کردن در اداره کشور و امورمردم است. اگر به فعالیت های گذشته آقای دکتر روحانی هم نگاهی بیاندازید متوجه می‌شویدکه ایشان در هیچکدام از مجموعه ها نبوده اند. ایشان در همه سال های گذشته فقط بهکشور و مردم خدمت کرده اند نه به یک جناح خاص.

هاشمی در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند انتخاب و گزینش معاونانتان شما را به یک طیف فکری خاص منصوب می‌کند، تأکید کرد: من همیشه به دنبال اشخاصیبودم که به انجام صحیح کار و خدمت به مردم فکر کنند و از فساد مبری باشند. امروزراه حل مشکلات کشور، خدمت بی منت و بدون فساد است بنابراین دنبال افراد کارآمدیبوده ام که تجربه خوبی داشته باشند. اکنون نیز باور دارم همکارانم عاشق انقلاب وامام بوده، معتقد به قوام جمهوری اسلامی ایران هستند و قانون و رهبری را قبولدارند. لذا خیلی از این حرف ها خود ساخته است و واقعیت ندارد.

برای انتصاب معاونانم در وزارت بهداشت با دکتر روحانیمشورت کردم

وی درباره برخی گمانه‌زنی‌ها نسبت به انتصاب معاونان وزیر بهداشت باپیشنهاد دکتر روحانی، تاکید کرد: ای کاش شما دکتر روحانی را درست می شناختید. حتمابرای تان جالب است که بدانید رئیس جمهور در طول مدتی که من به عنوان وزیر بهداشتفعالیت می کنم یک بار هم سفارشی به من نکرده اند. حتی راجع به دانشگاه یابیمارستان شهر خودشان، چه برسد به موضوعات دیگر. رئیس جمهور هیچگاه از من در مورداینکه چرا فردی را منصوب کرده ام؛ چرا با آن رسانه مصاحبه داشته ام یا چرا فلانحرف را زده ام سؤال نکرده و نمی کنند. پس مطمئن باشید از سوی ایشان هیچ کسی به منمعرفی نشده است. البته من وظیفه داشتم اگر کسی را می خواهم در مصادر مهم وزارتخانهمنصوب کنم با ایشان مشورت داشته باشم.

هاشمی در پاسخ به این سوال که بعد از انتشار گزارش یکی از روزنامه‌هابرای القای حرکت شما به سمت پاستور، آیا رئیس جمهور در فضای صمیمانه در این موردصحبتی نکرد؟ یادآور شد: رابطه دکتر روحانی با کسانی که دور میز دولت می نشینندرابطه ای خاص و جدای از این حرف ها است؛ ما می دانیم که دنبال چه هستیم و به چهدلیل وارد این عرصه شده ایم. اگر به اعضای هیأت دولت نگاه کنید متوجه می شوید کهپیش از قبول مسئولیت، موقعیت همه آنها از نظر اجتماعی کمتر از چیزی که الان هستندنبوده است. آنها فقط آمده اند که به مردم خدمت کنند لذا نگاه شان به یکدیگر متفاوتاز آن چیزی است که در سایر عرصه ها شاهد هستیم.

 نام :
پست الکترونیکی :
نظر شما :